Visit Helgeland er destinasjonsselskapet for reiselivsaktørene og kommunene på Helgeland. Sammen med våre samarbeidspartnere utvikler og markedsfører vi Helgeland for å bli et foretrukket reisemål med aktivitet og verdiskapning gjennom hele året.

Vår basisavtale er felles for alle våre samarbeidspartnere. I tillegg velger dere de tjenestene dere trenger for å nå bedriftens mål.

Basisavtale

Med en basisavtale får dere markedsføring av bedriften, og muligheten til delta i aktiviteter knyttet til våre hovedoppgaver.

Vi markedsfører Helgeland aktivt for at vi skal bli et naturlig og foretrukket reisemål for besøkende fra våre utvalgte markeder. Målet er at vi får riktig gjest, på riktig sted, til riktig tid.

Dette er noen av de viktigste markedstiltakene vi gjør:

 • Nettsidene våre presenterer inspirasjon og informasjon om Helgeland, for å skape reiselyst og tiltrekke oss gjester. Her presenterer vi tilbudet som finnes fra reiselivsnæringen på Helgeland, og leder potensielle kunder videre til våre samarbeidspartnere.
 • I 2023 ble nettsidene våre besøkt av 395 000 brukere.
 • Gjennom innhold i sosiale medier skaper vi interesse for Helgeland, bygger relasjon og tillit med gjestene, og markedsfører tilbudene og produktene fra våre samarbeidspartnere.
 • I 2023 nådde vi over 3 millioner brukere gjennom annonser og innlegg på Facebook og Instagram.

Slik kan dere koble dere på vårt arbeid med markedsføring:

I basisavtalen får våre samarbeidsparntere en produktside på våre nettsider og nettsidene til Visit Norway. Produktsiden settes opp på norsk og engelsk. Dere får også anledning til å kjøpe flere produktsider som en tilleggstjeneste.

Flere produktoppføringer spisset mot flere temaer og sesonger gir en bedre brukeropplevelse for de som planlegger å reise, og flere relevante visninger og økt mulighet for salg for din bedrift. Vi kan også hjelpe til med å lage selgende bilder og tekst til produktsiden dersom dere ønsker det.

Som samarbeidspartner får dere muligheten til å markedsføre produktsidene deres målrettet mot publikumet vi har bygget og «varmet opp» i vår markedsføring. Det er dette vi kaller «retargeting».

Dere kan lese mer om dette lengre ned på siden.

Gjennom reisemålsutvikling jobber vi for å styrke Helgeland som reisemål, og gjennom det bidra til flere helårsåpne tilbud og helårs arbeidsplasser i reiselivsnæringen. Dette skal vi oppnå gjennom samarbeid med kommuner og næringsliv med fokus på bærekraftig besøksforvaltning og kompetansehevende tiltak. For eksempel gjennom utviklingsprosjekter, konferanser, workshops og bransjetreff.

Dette er noen av de viktigste tiltakene vi gjør innen reisemålsutvikling:

 • Vi hjelper med utvikling av nye produkter og tilbud med høy kvalitet som vil skape reiselyst og økt inntjening.
 • Vi skaper møteplasser for reiselivsnæringa og kommunene, blant annet gjennom å invitere til workshops, konferanser, samjobbing på popp-opp kontor i hver kommune og andre bransjetreff.
 • Vi arbeider for at ny storflyplass på Helgeland skal gi flere gjester i flere sesonger.
 • Vi tilgjengeliggjør kunnskap, markedsinnsikt og nyttige hjelpemidler gjennom vår ressursbank på nettsidene våre.
 • Gjennom større utviklingsprosjekter legger vi ekstra innsats på bestemte fokusområder.
 • Vi arbeider for at reiselivet på Helgeland er inkluderende og godt tilrettelagt for så mange som mulig, uansett funksjonsutfordring.

Slik kan dere koble dere på vårt arbeid med reisemålsutvikling:

Som samarbeidspartner får dere anledning til å være med å engasjere dere på disse møteplassene. Her er deres eget engasjement viktig, og de som er mest aktive her får som regel mest tilbake i form av nye idéer og løsninger, samarbeidspartnere og kontakter.

Som samarbeidspartner kan dere også få anledning til å være med å bidra inn i våre utviklingsprosjekter. Det krever mer innsats fra dere, men det gir også mer utbytte i form av utvikling av egen bedrift og eget produkt.

Vertskap er vårt arbeid med å ta godt imot besøkende og gi dem nyttig informasjon og viktig veiledning for deres reise til og på Helgeland. Dette gjør vi både digitalt, gjennom informasjonen som står på nettsidene våre og kommunikasjon med reisende per telefon, e-post og i sosiale medier. Og vi gjør det fysisk på våre turistinformasjonskontorer.

Vertskap er også vårt arbeid med visningsturer for presse og turoperatører, hvor vi løfter frem de gode tilbudene og opplevelsene Helgeland har å by på for deres lesere og kunder.

Noen av våre viktigste tiltak som vertskap

 • Gjennom informasjonen vi gir i våre markedskanaler skal vi sørge for at vi bygger riktige forventninger hos turistene vi ønsker å tiltrekke oss. Det gjelder både forventningene turistene har til reisemålet, og forventningene til hvordan vi ønsker at turistene skal opptre når de er her. Målet er å forsterke turismens positive ringvirkninger, og minimere negative avtrykk.
 • Vi jobber hele tiden med å videreutvikle og forbedre nettsidene våre, slik at den alltid skal være et nyttig og foretrukket verktøy for besøkende som vil planlegge sin reise på Helgeland. Vi jobber også for at nettsiden skal være en høyt rangert og foretrukken kilde til informasjon for søkemotorer og andre informasjons- og planleggingstjenester som våre besøkende bruker.
 • Våre oppgaver er å ivareta gjestene som besøker oss, møte deres ønsker og behov, og at deres forventninger til besøket blir tilfredsstilt, i form av informasjon, veiledning, rådgivning og tilrettelegging for besøket.
 • Gjennom kommunikasjon med gjestene på turistinformasjonskontor og digitale kanaler, møter vi deres behov for informasjon og veiledning både før og underveis i deres reise. Vi prioriterer å svare på spørsmål og henvendelser gjennom hele året, og setter inn ekstra ressurser i form av turistverter i perioder med mange henvendelser. Målet er at alle som besøker Helgeland skal føle seg velkomne og godt ivaretatt som gjest.
 • Digital Turistinformasjon er et pågående prosjekt der vi setter opp digitale turistinformasjoner som besøkende kan bruke til å få veiledning fra en turistvert via chat eller videosamtale. De digitale turistinformasjonene kan plasseres på godt besøkte steder og viktige knutepunkter i hele regionen.
 • Vi setter opp program, bistår og guider besøkende og grupper fra turoperatører, presse, bedrifter og lignende. Dermed ivaretar vi vertskapsrollen for kommuner og bedrifter på Helgeland, og sikrer at de besøkende får et program med innhold og opplevelser som er tilpasset sin gruppe og sitt marked, samtidig som vi får løftet frem opplevelsene og reiselivstilbudet i regionen på en god måte.
 • Gjennom Vertskapskurs kan ansatte i bedrifter som melder seg på lære mer om gjestene våre og hvordan vi skal ivareta dem på best måte. Her lærer dere om gjestenes behov for informasjon og veiledning, og hvordan dere kan hjelpe gjestene med å finne gode opplevelser og tilbud de kan benytte seg av på sin reise.

Slik kan dere koble dere på vårt arbeid med vertskap:

Hold oss oppdatert om tilbudene og nyheter fra deres bedrift, slik at vi kan sende riktig gjest til din bedrift.

Vær med og bidra til aktuelle visningsturer for presse, turoperatører og andre når dere blir forespurt. Dette er en utrolig fin anledning til å vise frem det beste deres bedrift har å by på for aktuelle kunder og målgrupper.

Vi bidrar til bedre rammevilkår for reiselivsnæringen, gjennom å gi innsikt og å være et talerør og høringsinstans i viktige saker. Denne jobben er viktig for at dere som jobber med reiseliv skal ha gode forutsetninger for god drift.

Dette er noen av de viktigste tiltakene vi gjør i vår jobb med rammevilkår:

 • Vi tilgjengeliggjør og presenterer innsikt og statistikk, for å bidra til et godt kunnskapsgrunnlag i næringslivet og kommunene.
 • Gode samferdselsløsninger er viktig for reiselivsnæringen. Vi arbeider for bedre infrastruktur og samferdsel på Helgeland, slik at både besøkende og fastboende kan reise både til og på Helgeland på best mulig måte. Det skal vi gjøre i samarbeid med næringslivet, kommunene og andre naturlige partnere.
 • Vi styrker anerkjennelsen av reiselivsnæringen, gjennom å aktivt fortelle om betydningen og de positive ringvirkningene reiselivet har i lokalsamfunnene.

Slik kan dere koble dere på vårt arbeid med rammevilkår:

Som samarbeidspartner får dere anledning til å delta på møteplassene vi skaper, hvor dere kan bli hørt og utveksle erfaringer rundt spørsmål om hva som er viktig for reiselivsnæringa i deres område og hva som er viktig for deres egen bedrift.

Vil dere være med på laget? Se samarbeidsavtalen for kostnad. Fyll inn samarbeidsavtalen under og send den til oss på post@visithelgeland.com, så tar vi kontakt for signering.
Har dere spørsmål? Kontakt en av våre reisemålsutviklere her.

Velkommen på laget!

Tilleggstjenester

I tillegg til basisavtalen kan dere velge å delta på de aktivitetene og tjenestene som passer for deres bedriftsmål.

Les mer